Algemene voorwaarden

Algemeen
Ik ben geen professioneel adviseur en accepteer dan ook geen verantwoordelijkheid voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is informatief en educatief bedoeld. Zoek professioneel advies indien je daar behoefte aan hebt. Ik kan en mag geen geen persoonlijk financieel advies geven en geen enkele uitlating op deze site is als persoonlijk financieel advies bedoeld. Ook eventueel mailcontact is nooit als persoonlijk financieel advies bedoeld. De informatie op deze site vormt geen openbaar bod of een verzoek om aandelen of financiële instrumenten aan te schaffen. De informatie is verstrekt met de nodige zorg en aandacht, maar ik ben niet aansprakelijk voor de juistheid / volledigheid van de teksten en economische informatie.


Artikel 1: Toepasselijkheid

 •     1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
 •     1.2 De laatste versie van onze algemene voorwaarden, doet alle voorgaand opgestelde documenten vervallen.
 •     1.3 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door opdrachtgever of (individuele) deelnemer(s) en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Charlie Commv ; dit kan onder meer door een (automatische) bevestigingsmail.

Artikel 2: Inschrijvingen

 •     2.1 Inschrijvingen gebeuren online via het desbetreffende inschrijfformulier.
 •     2.2 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 3: Betaling

 •     3.1 Na de online inschrijving wordt er een factuur opgemaakt. Deze wordt verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Indien gewenst, kan er gekozen worden voor een factuur per post. Hiervoor wordt een administratieve kost van €2,00 (twee euro) in rekening gebracht.
 •     3.2 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Charlie Commv .
 •     3.3 Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt Charlie Commv  zich het recht de ingeschreven persoon niet toe te laten in de workshop of nascholing.

Artikel 4: Annulering en wijziging

 •     4.1 Bij niet verschijnen van de deelnemer heeft men geen recht op enige terugbetaling of compensatie van deelnamekosten.
 •     4.2 Charlie Commv  heeft het recht te allen tijden organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen in cursussen, workshops, trainingen of opleidingen.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

 •     5.1 Charlie Commv  behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Charlie Commv  verstrekte middelen. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Charlie Commv , op enigerwijze aan derden af te staan, in gebruik te geven of te verspreiden.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

 •     6.1 Indien Charlie Commv  niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Charlie Commv  het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
 •     6.2 Charlie Commv  heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten de invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
 •     6.3 Charlie Commv  streeft ernaar om de geplande cursus, workshop, training of opleiding te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus, workshop, training of opleiding echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Charlie Commv  hiervoor jegens deelnemer niet aansprakelijk. Charlie Commv  zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus, workshop, training of opleiding, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien Charlie Commv  niet in staat is een vervangende cursus, workshop, training of opleiding aan te bieden, heeft deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van de betaalde deelnamekosten.
 •     6.4 De met Charlie Commv  gesloten overeenkomst leidt voor Charlie Commv  tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
 •     6.5 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Charlie Commv  zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochures, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.
 •     6.6 Voor zover Charlie Commv  voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever, is Charlie Commv  uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

Artikel 7: Klachten – geschillen

 •     7.1 Eventuele klachten over de door Charlie Commv  geleverde diensten of materialen dienen uiterlijk binnen 2 maanden na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Charlie Commv  kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening of materialen.
 •     7.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever of (potentiële) deelnemer niet van haar betalingsverplichting.
 •     7.3 Heb je een klacht en is er geen oplossing? Als consument kan je gebruik maken van het Online Dispute Resolution platform opgericht door de Europese Commissie. De link is : http://ec.europa.eu/odr Bij het indienen van een klacht mag u slimsparenmetcharlotte@gmail als emailadres van de onderneming opgeven.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 •     8.1 Charlie Commv  sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
 •     8.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn, dan is de eventuele aansprakelijkheid van Charlie Commv  uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Charlie Commv  aan opdrachtgever ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
 •     8.3 Aan de inhoud van brochures of website-teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 9: Overige bepalingen

 •     9.1 Op de overeenkomst tussen Charlie Commv  en opdrachtgever (deelnemer) is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 10: Garantietermijn

 • Wij zijn wettelijk verplicht om u als consument gedurende een periode van twee jaar na levering te beschermen tegen gebreken in de conformiteit van de geleverde goederen. Dit betekent dat als er een gebrek aanwezig is bij de levering van uw goederen, wij als verkoper hiervoor aansprakelijk zijn. Voor goederen met digitale elementen geldt deze garantietermijn eveneens. Als de koopovereenkomst voorziet in continue levering van digitale inhoud of digitale dienst gedurende een periode van meer dan twee jaar, dan blijft deze garantietermijn gelden voor de gehele leveringsperiode.
 • Gelieve bij defecten, bewijsmateriaal per mail aan te leveren zodat wij het nodige kunnen doen om het probleem op te lossen.

PRIVACYVERKLARING Charlie CommV.

Charlie CommV. vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met charlotte@slimsparen.eu

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan jouw social media accounts en jouw website. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot een jaar na het einde van onze overeenkomst.

Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam of die van jouw contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Charlie CommV  heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail, gsm nummer en social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens
verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief zo lang de pixel geïnstalleerd staat. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven.

Wanneer jij contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om jouw volledige naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw volledige naam, bedrijfsnaam, foto en inhoud van jouw recensie. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang en zal ik verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor mijn bedrijfsvoering of jij hier een verzoek toe doet.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. 

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Charlie CommV om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. 

3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar charlotte@slimsparen.eu Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Charlie CommV. zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.